บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

VGI GLOBAL MEDIA PUBLID COMPANY LIMITED

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (แมสทรานซิส - Support Sales AD)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ออกเอกสารติดตั้งงาน เพื่อการติดตั้งงานให้ได้ตามกำหนดที่ได้กำหนดไว้คุณสมบัติ

หญิง 23 ปี ถึง 30 ปี ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การจัดการ นิเทศศิลป์ ภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ 0 ปี มีทักษะการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง


เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อโฆษณา(แมสทรานซิส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-คุณสมบัติ

หญิง 23 ปี ถึง 30 ปี ปริญญาตรี - 1 ปี


เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อโฆษณาอาวุโส(แมสทรานซิส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในส่วนควบคุมงานการผลิตสื่อโฆษณาแมสทรานซิส รวมทั้งประสานงานการเข้าแก้ไข กรณีเกิดความเสียหาย หรือผลิตไม่ตรงตามแบบคุณสมบัติ

ชาย 28 ปี ถึง 35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อโฆษณาอย่างน้อย 3 ปี


สำหรับพนักงานท่านใดที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณมาลินทร์ มิ่งสำแดง (มาย) โทร. 187 email : hr@vgi.co.th

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-2738884 โทรสาร.02-2738883